Zachowanie czystości

Title
Przejdź do treści

Zachowanie czystości

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 17 Październik 2023
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” monitorując warunki pracy w PLK widzi potrzebę uregulowania sprawy zachowania czystości – sprzątania powierzchni wspólnej na posterunkach ruchu (LCS), gdzie występuje kilka stanowisk pracy w różnych zespołach pracowniczych, a łączna powierzchnia wynosi nawet 150 m2.
Kto ma w takiej sytuacji sprzątać LCS?
O stanowisko w tej sprawie wystąpiliśmy do Państwowej Inspekcji Pracy, która w odpowiedzi potwierdziła, że obowiązek utrzymywania pomieszczeń pracy w czystości spoczywa na pracodawcy. Naszym zdaniem, to on powinien zlecić sprzątanie firmie zewnętrznej tak jak robi to z pomieszczeniami biurowymi ISE czy gabinetem dyrektora.
Poniżej zamieszczam całą odpowiedź otrzymaną z PIP.
Odpowiadając na pismo dotyczące interpretacji § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.). Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy uprzejmie przedstawia poniższe wyjaśnienia.
Zgodnie z art. 207 § 1 zd. 1 Kp, pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Z kolei, jak stanowi § 2 pkt 1 i 2 tego artykułu, pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki; w szczególności pracodawca jest obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a także zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń.
W ramach tych obowiązków mieści się wyrażony w § 14 cyt. na wstępie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. {...} obowiązek pracodawcy utrzymywania pomieszczeń pracy w czystości i porządku oraz zapewnienia ich okresowych remontów i konserwacji, w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jeśli chodzi o obowiązki w ww. zakresie spoczywające na pracowniku. należy wskazać przepis art. 211 pkt 3 Kp, przewidujący, że przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa higieny pracy jest  podstawowym obowiązkiem pracownika; w szczególności pracownik jest obowiązany dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy.
W świetle powyższych unormowań należy wskazać, że w ramach dbałości o bezpieczne i higieniczne warunki pracy w zakładzie pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić utrzymanie w należytym stanie obiektów pracy, w szczególności pomieszczeń pracy w czystości i porządku. Natomiast obowiązkiem pracownika jest dbanie o porządek i ład w miejscu pracy.
Podstawowym obowiązkiem pracownika, zgodnie z art. 100 § 1 Kp, jest wykonywanie pracy sumiennie i starannie oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
W tym zakresie należy pamiętać, że rodzaj pracy to jedno z obligatoryjnych postanowień umowy o pracę, z którym wiąże się zakres obowiązków pracownika. Zakres tych obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska, określonego w umowie o pracę, może być konkretyzowany nie tylko przez pisemny zakres czynności, ale także w drodze poleceń pracodawcy mieszczących się w określonym w umowie rodzaju pracy.


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści