Henryk Sikora

Title
Przejdź do treści

„Solidarność” u ministra infrastruktury

W dniu 31 stycznia 2024 r. z inicjatywy Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” (KSK) w Ministerstwie Infrastruktury doszło do spotkania przedstawicieli KSK z Podsekretarzem stanu Piotrem Malepszakiem (wiceminister odpowiedzialny w MI za kolej).
„Solidarność” reprezentowali przewodniczący: Zdzisław Jasiński (Krajowy Sekretariat Transportowców), Henryk Grymel (KSK), Jan Majder (Sekcja Zawodowa Grupy PKP Cargo) i Henryk Sikora (Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej).
Henryk Sikora | 20/2/2024

Odpowiedź ministra

Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w dniu 14 grudnia 2023 r. przyjęła stanowisko ws. sytuacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wypowiedziała się w nim w najważniejszych sprawach dotyczący pracowników PLK. Obejmowało ono pięć priorytetowych zagadnień:
1. ZUZP wraz z wynikającymi z niego porozumieniami.
2. Wynagrodzenia (coroczny wzrost wynagrodzeń).
3. Zatrudnienie i bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego.
4. Spółki Grupy PKP PLK S.A.
5. Inwestycje i efektywna realizacja programów rządowych.
Stanowisko zostało przesłane do Dariusza Klimczaka Ministra Infrastruktury z prośbą o wzięcie go pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.
W dniu 19 lutego 2024 r. otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury pismo będące odpowiedzią na nasze stanowisko.
Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.
Henryk Sikora | 19/2/2024

Nowy Zarząd PLK

Z inicjatywy Ministra Infrastruktury, pełniącego nadzór właścicielski nad PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 15 lutego 2024 r. odbyło się Walne Zgromadzenie PLK. Odwołało na nim 4 dotychczasowych członków Rady Nadzorczej PLK (w tym przewodniczącego) i powołało w ich miejsce: Jakuba Majewskiego (na funkcję przewodniczącego Rady), Piotra Wyborskiego, Macieja Kaczorka i Piotra Kubickiego (na członków Rady).
Henryk Sikora | 15/2/2024

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rada Nadzorcza PLK spotkała się na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Uczestniczyli w nim dotychczasowi członkowie Rady i Zarządu PLK.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (8 stycznia 2024 r.).
Henryk Sikora | 7/2/2024

Protest Wolnych Polaków

11 stycznia 2024 r. w Warszawie odbył się Protest Wolnych Polaków. Środowiska patriotyczne wyraziły w ten sposób sprzeciw wobec bezprawnym działaniom rządu Donalda Tuska – w tym siłowego przejęcia mediów publicznych i osadzenia w więzieniu ułaskawionych przez prezydenta Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.
Henryk Sikora | 11/1/2024

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Posiedzenie Rady Nadzorczej PLK zostało zwołane na dzień 8 stycznia 2024 r. Odbyło się ono w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Uczestniczyli w nim dotychczasowi członkowie Rady i Zarządu PLK.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (14 grudnia 2023 r.).
Henryk Sikora | 8/1/2024

Podsumowanie dialogu społecznego w 2023 r.

Rozmowy prowadzone przez Pracodawcę na szczeblu Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe i Sekcję Zawodową Infrastruktury Kolejowej w formie tzw. dialogu społecznego w sprawie zgłoszonych przez NSZZ „Solidarność” 8 postulatów (pismo nr SZIK 26/04/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r.) zostały zakończone.
Rozmowy przedstawicieli Zarządu Spółki z „Solidarnością” prowadzone by przez siedem miesięcy na siedmiu spotkaniach.
Na ostatnim spotkaniu 22 listopada 2023 r. podsumowane zostały dotychczasowe prace nad naszymi postulatami oraz została spisana notatka, która skrótowo opisała ustalenia stron.
Henryk Sikora | 23/12/2023

13 grudnia 1981 – pamiętamy!

„Solidarność” w całej Polsce upamiętniła ofiary stanu wojennego. 42. rocznica wojny wypowiedzianej przez komunistów pod przywództwem generała Jaruzelskiego „Solidarności” i narodowi Polskiemu przywołała pamięć i wspomnienia tamtych dramatycznych wydarzeń. W całym kraju odbywały się Msze św. w intencji ofiar i represjonowanych w stanie wojennym. Były przemówienia, wiązanki kwiatów i potrzeba mówienia prawdy o 13 grudnia 1981 r. i przekazania jej młodemu pokoleniu.
Henryk Sikora | 13/12/2023

XX rocznica strajku głodowego

Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w dniu 12 grudnia 2023 r. w Warszawie zorganizowała wydarzenie upamiętniające strajk głodowy kolejarzy w grudniu 2003 r. Obecni byli uczestnicy strajku oraz członkowie Rady i Komisji Rewizyjnej KSK.
Henryk Sikora | 12/12/2023

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie (Mt 10,8)

„Solidarność” organizuje różne akcje związane z realizacją swoich zadań statutowych. Swoją aktywność, związek prowadzi w wielu obszarach. Jednak nic się nie dzieje samo. Aby móc działać potrzebni są właściwi ludzie, którzy dadzą przykład i bezinteresownie podejmą trud organizacyjnej pracy dla dobra wspólnego.
Henryk Sikora | 7/12/2023

Wzrasta wartość posiłków na 12 zł

Od 1 stycznia 2024 r. wzrasta wartość posiłków profilaktycznych dla uprawnionych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK) do kwoty 12 zł netto.
Od 2015 r. posiłki miały wartość 7.50 zł. Jej wzrost nastąpił dopiero od 1 stycznia 2023 r. na 9 zł.
Podwyższenie wartości posiłków profilaktycznych było realizacją jednego z postulatów Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” zgłoszonego w kwietniu 2023 r. w ramach tzw. „dialogu społecznego”.
Henryk Sikora | 23/11/2023

Zachowanie czystości

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” monitorując warunki pracy w PLK widzi potrzebę uregulowania sprawy zachowania czystości – sprzątania powierzchni wspólnej na posterunkach ruchu (LCS), gdzie występuje kilka stanowisk pracy w różnych zespołach pracowniczych, a łączna powierzchnia wynosi nawet 150 m2.
Kto ma w takiej sytuacji sprzątać LCS?
Henryk Sikora | 17/10/2023

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rada Nadzorcza PLK zebrała się na wrześniowym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
Przed jej obradami odbyło się spotkanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który m.in. wysłuchał informacji z wyników audytów wewnętrznych przeprowadzonych w Spółce od początku bieżącego roku.
Henryk Sikora | 26/9/2023

Obciążenie pracą i ryzyko błędu

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w piśmie do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. wyraziła zaniepokojenie ograniczeniami zatrudnienia w zespole inżynierii ruchu zwracając się o zmianę polityki Spółki w poruszonych w piśmie sprawach oraz ich wyjaśnienie.
Ponadto związek wskazał nadmierne obciążenie pracą i zwiększające się ryzyko błędu, a co za tym idzie zagrożenie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu.
Poniżej zamieszczamy treść naszego wystąpienia.
Henryk Sikora | 25/9/2023

Wzrost dodatków do wynagrodzenia

Rząd wydał rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia na 2024 rok. Od 1 stycznia 2024 r. najniższa krajowa wyniesie 4242 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 27,70 zł.
W lipcu nastąpi druga podwyżka płacy minimalnej. Najniższe wynagrodzenie wzrośnie do 4300 zł brutto, a stawka godzinowa do 28,10 zł. Obecnie najniższa krajowa wynosi 3600 zł brutto.
Podobnie było w 2023 r., gdzie minimalne wynagrodzenie wzrosło od stycznia (wynosiło 3490 zł) i lipca (wynosiło 3600 zł).
Oznacza to, że wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od ustalonego na dany rok wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Henryk Sikora | 22/9/2023

Stacja Łagiewniki

Na Drodze Miłosierdzia każdy z nas ma wypisane swoje, indywidualne stacje i przystanki. Ten przypadający na Łagiewniki miał miejsce na 21. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy 9 września 2023 r. Nie wszyscy na nim wysiedli, wielu pojechało dalej, gdzieś w bliżej nieokreślonym kierunku, być może do nikąd …
Henryk Sikora | 9/9/2023

800 plus

„Pragnę wyrazić wdzięczność za codzienny trud wkładany przez Państwa w wykonywaniu obowiązków służbowych. W podziękowaniu za Państwa zaangażowanie w pracę i rozwój Naszej Spółki, Zarząd PKP PLK podjął decyzje o wypłacie nagrody pieniężnej za 2023 r.
Wypłata nagrody w wysokości 800 zł brutto nastąpi wraz z wypłatą wynagrodzenia za sierpień 2023 r.
Gratyfikacją objęci zostaną pracownicy będący w stanie zatrudnienia na dzień 1 września 2023 r.” – czytamy w komunikacie Ireneusza Merchel, prezesa Zarządu PKP PLK S.A. do pracowników Spółki.
Henryk Sikora | 4/9/2023

PO podwyżce

Analiza wynagrodzeń w PLK skłania do ciekawych refleksji. Beneficjentami podwyżek wynagrodzeń są pracownicy PLK niezależnie od przynależności związkowej, a nawet ci, którzy nie należą do związków zawodowych (tzw. humorystycznie - pasażerowie na gapę …). Wśród nich są tacy, którzy są tak wybitni (jak sami twierdzą o sobie), „że podwyżka i tak im się należy” i to bez związkowych negocjacji z Zarządem. Według nich tak, czy owak by ją dostali.
Henryk Sikora | 26/7/2023

Spółki Grupy PLK

12 lipca 2023 r. z inicjatywy przewodniczącego Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” odbyło się zebranie zespołu problemowego SZIK ds. spółek Grupy PLK.
W zebraniu uczestniczyli przewodniczący zakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”: Tadeusz Felkowski (Dolkom Wrocław), Andrzej Glica (PPM-T Gdańsk), Krzysztof Kapałka (PNUIK Kraków), Piotr Przybyła (ZRK-DOM Poznań) oraz Henryk Sikora przewodniczący SZIK.
Henryk Sikora | 12/7/2023

Ciągły dialog

W kwietniu 2023 r. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” wystosowała do Zarządu PLK pismo zawierające 8 postulatów związku. Najważniejszym z nich był wzrost wynagrodzenia dla pracowników Spółki. Został on zrealizowany, podpisanym 18 maja 2023 r. protokołem ustaleń o podwyżce wynagrodzenia pracowników, średnio o 640 zł w wynagrodzeniu zasadniczym (z pochodnymi dało to kwotę średnio ponad 1000 zł na pracownika).
Henryk Sikora | 10/7/2023

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rada Nadzorcza PLK spotkała się na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
Poprzedziło je spotkanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który zajmował się treścią warunków do składania ofert na badania sprawozdań finansowych PLK i Grupy PLK na najbliższe lata, wypracowując rekomendacje ich przyjęcia przez Radę.
Henryk Sikora | 6/7/2023

Wzrost dodatków do wynagrodzenia

Od 1 lipca 2023 r., wzrosło (po raz drugi w tym roku) minimalne wynagrodzenie za pracę.
W drugim półroczu br. płaca minimalna zwiększy się z dotychczasowych 3490 zł do 3600 zł, a minimalna stawka godzinowa – z 22,80 zł do 23,50 zł.
Od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 480 zł i wynosiło 3490 zł, a od 1 lipca 2023 r. kwota kolejny raz wzrosła do 3600 zł brutto (to 2783,86 zł netto).
Henryk Sikora | 1/7/2023

Kolejarz funkcjonariuszem publicznym

W dniu 14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił, a 23 maja 2023 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która nadaje ochronę przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w kodeksie karnym (tj. podczas pełnienia obowiązków służbowych), a tym samym zwiększa bezpieczeństwo i ochronę pracowników zatrudnionych na stanowiskach:
• maszynista,
• prowadzący pojazdy kolejowe,
• dyżurny ruchu,
• nastawniczy,
• zwrotniczy,
• kierownik pociągu,
• ustawiacz,
• manewrowy,
• rewident taboru,
• automatyk,
• toromistrz,
• dróżnik przejazdowy,
• konduktor,
• pracownicy obsługi technicznej i utrzymania porządku wchodzący w skład obsady pociągu.
Henryk Sikora | 31/5/2023

Wybory w MKK PLK

30 maja 2023 r. w siedzibie Krajowej Sekcji Kolejarzy odbyło się zebranie Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” (MKK) w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jego celem było podsumowanie działalności od 2018 roku oraz wybory władz MKK.
Henryk Sikora | 30/5/2023

Jest podwyżka!

18 maja 2023 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Spółki pod przewodnictwem Pana Ireneusza Merchel, prezesa PLK ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PLK.
Sekcję Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Henryk Sikora, Piotr Pazera i Roman Kowalski.
Henryk Sikora | 18/5/2023

Zespół Trójstronny ds. Kolejnictwa

15 maja 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa. Wzięli w nim udział przedstawiciele:
• strony rządowej, reprezentowanej przez Andrzeja Bittela, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
• Związku Pracodawców Kolejowych, reprezentowanego m. in. przez Krzysztofa Mamińskiego, prezesa ZPK,
• związków zawodowych (Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentował Henryk Sikora).
Henryk Sikora | 15/5/2023

Obradowała Rada SZIK

11 maja 2023 r. w siedzibie sekcji odbyło się pierwsze zebranie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w kadencji 2023-2028.
Rada omówiła najważniejsze sprawy, którymi aktualnie zajmuje się związek. Najwięcej dyskusji wzbudziła sprawa podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PLK. Przewodniczący sekcji przekazał informacje o przebiegu dotychczasowych rozmów z Zarządem oraz z posiedzenia Rady Nadzorczej PLK, gdzie sprawa podwyżek była także omawiana.
Henryk Sikora | 11/5/2023

„Solidarność” jest gotowa do rozmów

Najbliższe rozmowy Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK) z Sekcją Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) i innymi związkami zawodowymi działającymi w PLK, zaplanowano na najbliższy czwartek 18 maja w warszawskiej siedzibie Spółki.
Henryk Sikora | 11/5/2023

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Na comiesięcznym swoim posiedzeniu, w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, obradowała Rada Nadzorcza PLK. Poprzedziło je spotkanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który zajmował się m.in. sprawozdaniami finansowymi PLK za rok 2022, procedurami prowadzenia kontroli wewnętrznych oraz oceną ich efektywności.
Henryk Sikora | 27/4/2023

Postulaty „Solidarności”

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” 12 kwietnia 2023 r. wystąpiła z inicjatywą wszczęcia dialogu społecznego, w którym zażądała od Zarządu PLK realizacji przedstawionych postulatów (jest ich 8).
Henryk Sikora | 14/4/2023

Rozmowy w sprawie podwyżki

12 kwietnia 2023 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło się spotkanie przedstawicieli Spółki pod przewodnictwem Pana Ireneusza Merchel Prezesa PLK ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PLK.
Henryk Sikora | 12/4/2023

PGE Energetyka Kolejowa

PGE Polska Grupa Energetyczna 3 kwietnia 2023 r. zakończyła proces zakupu 100% udziałów PKP Energetyka. Spółka pod nowym zarządem zmieni nazwę na PGE Energetyka Kolejowa. Tym samym Grupa PGE umocniła swoją pozycję największego producenta i dystrybutora energii elektrycznej w Polsce, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo polskiej energetycznej infrastruktury kolejowej.
Henryk Sikora | 7/4/2023

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, na comiesięcznym posiedzeniu, obradowała Rada Nadzorcza PLK. W tym samym dniu, rano spotkał się Komitet Audytu Rady Nadzorczej, który zajmował się m.in. sprawozdaniami finansowymi, polityką rachunkowości w PLK, procedurami wyboru firmy audytorskiej, do badania sprawozdań finansowych, w Grupie PLK oraz audytami wewnętrznymi.
Henryk Sikora | 30/3/2023

„Solidarność” chce podwyżki

„W odpowiedzi na Państwa pismo nr SZIK 12/02/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. dotyczące podwyżki wynagrodzeń w 2023 r. dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uprzejmie informuję, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w ciągu miesiąca odbędzie się spotkanie ze Związkami Zawodowymi w celu ustalenia zasad podwyżki wynagrodzeń, w tym jej wysokości”.
Henryk Sikora | 16/3/2023

W oczekiwaniu na podwyżkę

Proces dochodzenia do dzisiejszego poziomu wynagrodzeń pracowników wynagradzanych na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. trwał wiele lat i miał różne etapy. Przypomnę podwyżki z ostatnich dziesięciu lat, bo w tym czasie ich poziom był bardzo zróżnicowany i miał bezpośredni wpływ na obecne wynagrodzenie każdego z pracowników PLK.
Henryk Sikora | 6/3/2023

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, na comiesięcznym posiedzeniu, obradowała Rada Nadzorcza PLK. Zostało ono poprzedzone spotkaniem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który zajmował się m.in. polityką rachunkowości w PLK i procedurami wyboru firmy audytorskiej, do badania sprawozdań finansowych.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (26 stycznia 2023 r.).
Henryk Sikora | 28/2/2023

Na hali o puchar SZIK

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) zorganizowała II Halowy Turniej Piłki Nożnej. Został on rozegrany 3 lutego 2023 r. w hali OSIR w Łowiczu pod patronatem Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Patronami wydarzenia były spółki z Grupy PLK: Dolkom Wrocław, PNUIK Kraków i ZRK-DOM Poznań.
Okazały puchar dla zwycięzcy turnieju ufundował Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury. Trzydzieści kompletów nagród dla każdego zawodnika z trzech najlepszych drużyn przekazała spóła PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Henryk Sikora | 3/2/2023

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Po raz pierwszy w 2023 r. Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe spotkała się na swoim posiedzeniu, w dniu 26 stycznia. Obrady zostały poprzedzone spotkaniem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który prowadził czynności nadzorcze i przyjął sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za 2022 r. oraz spotkał się z firmą audytorską, która przeprowadzi badania sprawozdań Spółki PLK i Grupy PLK za 2022 r.
Henryk Sikora | 26/1/2023

„Solidarność” w Suchej Beskidzkiej

Początek kolei w Suchej Beskidzkiej datowany jest na 28 grudnia 1881 r., gdy cesarz wyraził zgodę na budowę linii kolejowej z Suchej w kierunku Oświęcimia i w drugą stronę z Czadcy przez Żywiec, jednocześnie wyznaczając rozpoczęcie działania kolei transwersalnej na rok 1882. Budowę tej państwowej kolei, nazwanej Galicyjską Koleją Transwersalną (od transwersalny, czyli poprzeczny) ukończono w ciągu dwóch lat.
Henryk Sikora | 24/1/2023

Wzrosła wartość posiłków

Od 1 stycznia 2023 r. wzrosła wartość posiłków profilaktycznych dla uprawnionych pracowników Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) do kwoty 9 zł netto (w Zakładzie Maszyn Torowych do 16,26 zł). Poprzednia cena posiłku 7.50 zł obowiązywała od 2015 r. (8 lat).
Podwyższenie wartości posiłków profilaktycznych było realizacją jednego z postulatów Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” zgłoszonego w kwietniu 2022 r. w ramach tzw. „dialogu społecznego”. Prawdopodobnie nie jest to ostatni wzrost wartości posiłków w 2023 r.
Henryk Sikora | 5/1/2023
2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści