Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Title
Przejdź do treści

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 26 Maj 2022
Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe w maju odbyła swoje posiedzenie w siedzibie Spółki. Zostało ono poprzedzone spotkaniem Komitetu Audytu, który m.in. monitoruje sprawozdawczość finansową, badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej PLK oraz audyty wewnętrzne PLK. Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 19.04.2022 r.
 

Sprawozdania finansowe za 2021 r.
Jedną z najważniejszych spraw, którymi zajmowała się Rada było omówienie i przyjęcie dokumentów związanych ze sprawozdawczością Spółki PLK i Grupy Kapitałowej PLK za rok 2021 (rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2021 r.). Ważnym punktem na początku obrad było spotkanie z firmą audytorską, która zajmowała się badaniem finansów PLK i Grupy. Wyraziła ona swoją rekomendację i nie wniosła żadnych zastrzeżeń, uznając badane sprawozdania za przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz oddające rzeczywistą sytuację.
Wśród dokumentów, które uzyskały pozytywną ocenę Rady były: sprawozdania finansowe PLK i Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe i z działalności Grupy Kapitałowej PLK. Wśród przyjętych sprawozdań było sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PLK w 2021 r. W głosowaniu tajnym przyjmowano także absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w ubiegłym roku oraz rozliczano wykonanie celów Zarządu za 2021 r.
 
Wyniki finansowe
Rada prowadzi stały monitoring wyników ekonomiczno-finansowych w PLK. Jego częścią było przyjęcie informacji Zarządu dotyczących wyników Spółki za okres styczeń-marzec-kwiecień 2022 r.
Wynika z niego, że Spółka realizuje przychody z udostępniania linii kolejowych przewoźnikom zgodnie z przyjętym planem rzeczowo-finansowym. Pozytywne jest to, że większość przewoźników kolejowych notuje większą pracę eksploatacyjną i przewozy co ma przełożenie na przychody PLK. Dotyczy to zarówno ruchu pasażerskiego jak i towarowego.
 
Spółki zależne
Spółki zależne tworzące Grupę Kapitałową PLK dwukrotnie były przedmiotem dyskusji Rady. Przy sprawozdaniu z działalności Grupy i omawianiu jej wyników finansowych. Ubiegłoroczne wyniki wszystkich czterech spółek (Dolkom Wrocław, PPM-T Gdańsk, PNUIK Kraków, DOM Poznań) były większe niż przyjęte plany, a jednocześnie rekordowo wysokie w porównaniu z minionymi latami. Zostały one osiągnięte w robotach utrzymaniowych i inwestycyjnych. Warto także przypomnieć o zadaniach spółek związanych z właściwym i terminowym wykorzystaniem środków finansowych z ich dokapitalizowania (środki budżetowe przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury do PLK, a następnie przekazane do czterech spółek na ich rozwój).
Analizując wyniki z pierwszego kwartału 2022 r. (szczególnie w porównaniu z IV kwartałem ur.) wyraźnie widać tzw. sezonowość prac w budownictwie kolejowym. Wyniki ujemne w I kwartale są wkalkulowane w specyfikę spółek naprawczych (każdy następny miesiąc to wzrost ilości i wartości faktur przychodowych budujących wynik).
 
Projekt ustawy wprowadza zmiany
Rada przyjęła informację Zarządu w sprawie przeniesienia własności składników infrastruktury kolejowej oraz gruntów pod liniami kolejowymi z PKP S.A. (w formie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa – ZCP) do PLK.
Ciągle pracują zespoły robocze nad aktualizacją porozumienia określającego działki, które mają być objęte aportem oraz ich wyceną. Przekazywane są decyzje uwłaszczeniowe na rzecz PKP S.A. dla działek objętych decyzjami, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (ulik).
Działania administracyjne dotyczą ok. 1900 działek, spośród których część jest objęta dotychczas obowiązującą umową D50. Równocześnie zespół ds. prawnych prowadzi prace polegające na sprawdzaniu wpisów w księgach wieczystych dla nieruchomości, które zostały włączone do projektu ZCP.
Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP, która została wniesiona do prac w Sejmie i skierowana do pierwszego czytania.
Projekt ustawy wprowadza zmiany dotyczące wnoszenia przez PKP S.A do PLK składników majątku (m.in. działki pod liniami kolejowymi i elementy infrastruktury, użytkowane przez PLK) w formie aportu oraz zakres regulowania należności podatkowych przez PKP S.A. (w latach 2022-2026) poprzez zapłatę podatku, w drodze przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa własności akcji PLK.
Projekt ustawy został rozszerzony o zapisy mówiące o wydłużeniu do 2027 r. okresu dokapitalizowania PLK i podwyższeniu kapitału zakładowego PLK, celem umożliwienia realizacji inwestycji w ramach programu Kolej Plus do 2028 r.
Największym mankamentem obecnie istniejącego stanu prawnego i wieloletnich zaniedbań w regulacji własności gruntów, jest określenie odpowiedzialności za stan nieruchomości i spowolnienie realizacji inwestycji, prowadzonych przez PLK oraz odmowa wykonawców stawiania masztów do budowy systemu ERTMS/GSM-R na nieruchomościach, których formalnie nadal właścicielem jest PKP S.A.

Analiza opóźnień
Rada analizowała na podstawie przygotowanych przez Zarząd materiałów, opóźnienia pociągów pasażerskich i towarowych, podczas prowadzenia inwestycji w pierwszym kwartale 2022 r. Wynika z nich, że ilość opóźnień z winy PLK pomimo prowadzonych prac inwestycyjnych zmniejsza się.
Analiza dotyczy m.in. porównania czterech kwartałów z roku 2021 oraz pierwszego kwartału 2022 r., w zakresie liczby minut opóźnień pociągów, opóźnień z winy PLK, z winy Centrum Realizacji Inwestycji i z winy przewoźników. Prowadzenie ruchu pociągów z równocześnie prowadzonymi na szeroką skalę pracami modernizacyjnymi jest zagadnieniem trudnym i wymaga stałego nadzoru, dobrych relacji z przewoźnikami oraz reagowania w różnych sytuacjach.
 
Sytuacja zatrudnieniowo-płacowa i wzrost wynagrodzeń
Sytuacja zatrudnieniowo-płacowa w PLK jest ważnym elementem działalności Spółki, który jest monitorowany przez Radę. W Spółce zatrudniającej ponad 38 tys. pracowników ma to istotny wpływ na realizację zadań i jej koszty.
Pierwszy kwartał pokazał, że spółka pracuje mniejszym zatrudnieniem niż planowano o ponad 200 etatów. Nie ma to jednak przełożenia na oszczędności w funduszu wynagrodzeń gdyż wzrosły koszty wypłat za godziny nadliczbowe (głównie wynikłe z Covid 19) i odpraw emerytalnych (większe zainteresowanie odejściem na emerytury). Od 1 stycznia br. wzrosło średnie wynagrodzenie w Spółce, gdyż ze względu na wzrost wynagrodzenia minimalnego zgodnie z zapisami ZUZP część pracowników otrzymała wzrost wynagrodzenia (dodatki: funkcyjny, za pracę w warunkach niebezpiecznych, uciążliwych i szkodliwych).
Zarząd omówił możliwości wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Spółki, od 1 lipca 2022 r. Przedstawiono porównanie wynagrodzeń w PLK, z wynagrodzeniami w gospodarce narodowej i sektorze przedsiębiorstw.
Rada Nadzorcza nie jest stroną w rozmowach na temat wzrostu wynagrodzeń, ze stroną społeczną. Takie kompetencje posiada Zarząd i to on relacjonował stan rozmów i postulaty związków zawodowych.
W szerokiej dyskusji sięgającej ekonomii i sposobów walki z inflacją, wyrażono przekonanie o konieczności osiągnięcia jak najszybszego porozumienia i wdrożenia wzrostu wynagrodzeń.
Dużą rolę w dyskusji spełnili przedstawiciele pracowników, którzy mówili o oczekiwaniach załogi, wnosili argumenty przemawiające za wdrożeniem podwyżki (m.in. wysokość inflacji, wzrost wydajności pracy) w największej wysokości, na ile jest to możliwe.
 
Inne tematy
Rada zajmowała się również m.in. następującymi sprawami: rozpatrzenie wniosków dotyczących darowizn, w formie części nawierzchni kolejowej na rzecz gmin, gospodarką materiałową (aukcje złomu i dodatkowe przychody dla Spółki), dostawą podkładów i podrozjezdnic do zabudowy na liniach kolejowych, zarządzanych przez PLK, bezpieczeństwo na sieci PLK w I kwartale br., dalsze działania dotyczące usterek napędów rozjazdów, których producentem jest firma Thales, na obszarze działania LCS Rzeszów oraz przeglądem uchwał przyjętych przez Zarząd PLK (od ostatniego posiedzenia Rady).


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści