Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Title
Przejdź do treści

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 6 Lipiec 2023
Rada Nadzorcza PLK spotkała się na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
Poprzedziło je spotkanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który zajmował się treścią warunków do składania ofert na badania sprawozdań finansowych PLK i Grupy PLK na najbliższe lata, wypracowując rekomendacje ich przyjęcia przez Radę.

Inwestycje
Rada Nadzorcza wykonując czynności nadzorcze zapoznała się z informacją Zarządu w sprawie realizacji dotychczasowych inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem miesiąca kwietnia 2023 r.
Kluczową sprawą jest realizacja rocznego planu inwestycyjnego (Krajowy Program Kolejowy - KPK), prognoza realizacji nakładów i wskaźników rzeczowych w 2023 r. i ryzyka niewykorzystania środków finansowych, które dedykowane są do realizacji KPK.
Ważne jest także realizowanie inwestycji finansowanych z różnych źródeł i w ramach programów rządowych, takich jak: Kolej+ i „Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.
Informacja dotyczyła także postępowań przetargowych, które były realizowane w kwietniu br. oraz tych inwestycji, gdzie wykonawca został już wyłoniony i planowany jest termin podpisania umowy.

Realizacja celów w PLK
Obecnie w PLK trwają stosowne procedury do rozliczania indywidualnych celów (zarządzanie przez tzw. cele – ZPC, w PLK dotyczy to ok. 1300 pracowników wynagradzanych na podstawie Regulaminu).
W PLK taki system obejmuje Zarząd, stanowiska kierownicze w Centrali Spółki, Centrum Realizacji Inwestycji i zakładach, włącznie z naczelnikami i ich zastępcami w sekcjach eksploatacji.
Procedury te dotyczą także członków Zarządu PLK, którzy złożyli do Rady Nadzorczej sprawozdania z realizacji celów za 2022 r. (każdy z członków Zarządu oddzielnie), które po wnikliwej analizie zostały przyjęte. Ostateczne decyzje dotyczące ich uznania podejmuje Walne Zgromadzenie.
Ten punkt programu z uwagi na złożoność i obszerność zagadnień omawiany był już na poprzednich posiedzeniach Rady.
Realizacja celów ma także decydujący wpływ na wysokość wypłat nagród rocznych dla kadry kierowniczej Spółki, gdyż jest warunkowym elementem wynagrodzenia indywidualnego dla tej grupy pracowników.

Współpraca z PGE Energetyka
PGE Polska Grupa Energetyczna 3 kwietnia 2023 r. zakończyła proces zakupu 100% udziałów PKP Energetyka. Spółka ta będąc na wykazie podmiotów strategicznych dla państwa (m.in. dostarcza energię elektryczną na rzecz przewoźników kolejowych) została sprzedana w 2015 r. przez Platformę Obywatelską prywatnej spółce CVC Capital Partners z siedzibą w Luksemburgu (CVC jest m.in. właścicielem sieci sklepów „Żabka”). Po odzyskaniu kontroli przez skarb państwa nad spółką zmieniła nazwę na PGE Energetyka Kolejowa.
Obecnie dysponuje ona 6 nowoczesnymi centrami sterowania ruchem w sieci kontrolowanej przez 52 tys. inteligentnych liczników energii (AMI). Infrastrukturę uzupełnia 814 podstacji trakcyjnych i kabin, 6 213 stacji energetycznych oraz 70 pociągów sieciowych.
Firma odpowiada za dystrybucję 4,32 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi ok. 3% całej energii dostarczanej w kraju. Wykorzystuje do tego ok. 21,5 tys. km linii energetycznych.
PLK podpisze umowę z PGE Energetyka Kolejowa na dalsze utrzymanie sieci trakcyjnej (robi to od 2021 r.) będącej w zarządzaniu PLK do 2027 r. W skład utrzymania wchodzą m. in. serwis awaryjny, przeglądy okresowe i naprawy bieżące. Rada Nadzorcza zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki pozytywnie. Z uwagi na wysoką wartość umowy Zarząd musi jeszcze uzyskać zgodę od Walnego Zgromadzenia na jej podpisanie.

ERTMS/GSM-R
ERTMS/GSM-R (Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej, który zapewnia operacyjną komunikację głosową i transmisję danych, użytkownikom sieci na infrastrukturze PLK). Częścią projektu realizowanego na terenie całego kraju jest wykonanie obiektów radiokomunikacyjnych (wieże) i zabudowa rurociągów kablowych, dla linii światłowodowych.
System budowany jest od 2018 r. a prace nad jego oddaniem do użytkowania miały zakończyć się w 2023 r. Jednak już dzisiaj wiadomo, że potrwają one jeszcze co najmniej dwa lata. Realizuje go spółka Nokia (w konsorcjum), bazując jednak na wielu podwykonawcach, którzy zgłaszają różne problemy (m.in. wzrost cen materiałów i kosztów wykonawstwa robót, upadłość kluczowych podwykonawców). Sytuacja podwykonawców i ich podejście do terminowej realizacji robót jest obecnie decydująca w realizacji całego projektu.
Istotnym powodem opóźnienia budowy jest niska wydajność prac ze strony wykonawcy i kluczowych dla projektu podwykonawców.

Zatrudnienie i płace
Rada Nadzorcza przyjęła informację Zarządu PLK, w sprawie sytuacji zatrudnieniowo-płacowej za 5 miesięcy 2023 r.
Wynika z niej, że Spółka realizowała zadania od stycznia 2023 r., zatrudniając ponad 37 300 pracowników, to jest mniej niż planowano o ponad 300 etatów.
Pierwsze miesiące roku, wykazały zwiększone zainteresowanie pracowników odejściami na emerytury (ok. 1100 osób) oraz wynikającymi z tego tytułu kosztami (odprawy emerytalne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz nagrody jubileuszowe).
Spółka zatrudnia pracowników z zewnątrz (ok. 1400 osób) co pozwala na łagodzenie braków w zatrudnieniu (odeszło łącznie ok. 1 800 osób).
Od 1 stycznia i 1 lipca 2023 r. nastąpił wzrost wynagrodzenia minimalnego w Polsce, co zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w PLK, spowodowało wzrost dodatków: funkcyjnego, za pracę w nocy, w warunkach niebezpiecznych, uciążliwych i szkodliwych, a od 1 czerwca 2023 r. nastąpił wzrost wynagrodzenia dla pracowników wynagradzanych na podstawie ZUZP. Powyższe wzrosty pokażą aktualny poziom średniego miesięcznego wynagrodzenia, które za 5 miesięcy br. wynosiło blisko 7 300 zł.
W tym punkcie Zarząd przedstawił informację w sprawie ustalenia kwoty podstawy wynagrodzenia pracowników wynagradzanych według Regulaminu wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych i ich zastępców oraz kierowników niektórych komórek organizacyjnych w PLK.
Dyskusje wzbudził fakt używania w Spółce dwóch średnich (pracowników wynagradzanych z ZUZP i druga średnia obejmuje wynagrodzenia wszystkich pracowników PLK). Do ustalania kwoty ww. podstawy została wzięta ta pierwsza średnia (niższa) z czym nie zgadzają się przedstawiciele pracowników zasiadający w Radzie. Dla pracowników wynagradzanych z Regulaminu wzrost wynagrodzeń zgodnie z uchwałą Zarządu PLK nastąpi od 1 lipca 2023 r.

Inne tematy
Rada zajmowała się również m.in. następującymi sprawami: wykorzystaniem środków z dokapitalizowania PLK na wskazane projekty inwestycyjne (specjalny fundusz UE „Łącząc Europę” - Connecting Europe Facility - CEF), współpracą PLK z CPK (projektowanie komponentu kolejowego w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego), roszczeniami przewoźników kolejowych wynikających ze stawek dostępu do infrastruktury PLK, umową na budowę skrzyżowania bezkolizyjnego w Celestynie (zabezpieczenia finansowe), umową z samorządem Suchej Beskidzkiej dotyczącymi gruntów umożliwiającą likwidację siedmiu przejazdów kolejowo-drogowych, procedurami wyboru firmy audytorskiej do badania finansów PLK i Grupy PLK za rok 2023 i lata następne, poniesionych wydatków na doradztwo prawne, przeniesienia własności składników infrastruktury kolejowej oraz gruntów pod liniami kolejowymi (aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa z PKP S.A. do PLK), realizacją rozwoju Spółki i jej strategią na najbliższe lata oraz przeglądem uchwał, przyjętych przez Zarząd PLK (od ostatniego posiedzenia Rady).


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści