Związki zawodowe wracają do łask

Title
Przejdź do treści

Związki zawodowe wracają do łask

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Andrzej Van-Selow · 10 Czerwiec 2024
„Jedna czwarta załogi na bruk. Zwolnienia w kolejnej fabryce w Polsce”, „Zapadła decyzja. Wielki zakład opon do likwidacji”, „Amerykanie zamykają fabrykę na Pomorzu. 140 osób bez pracy”, „ABB zamyka fabrykę pod Łodzią. Pracę straci 400 osób”, „Infosys Poland zwalnia prawie 200 osób”, „Przez zwolnienia grupowe prawie cała załoga straci pracę. Kobietom proponowano prace w budowlance” – tego rodzaju informacje pojawiają się już praktycznie każdego dnia w gazetach, w internetowych serwisach informacyjnych lub „biją po oczach” na żółtych paskach informacyjnych kanałów telewizyjnych.
Trudno tego nie dostrzec, ale obecnie w Polsce ma miejsce wiele masowych zwolnień pracowników w różnych sektorach gospodarki. Powodem takiego stanu rzeczy jest wzrost kosztów prowadzenia działalności, wzrost kosztów pracy, wzrost kosztów materiałów i surowców, spowolnienie gospodarcze, cyfryzacja i automatyzacja oraz spadek zamówień – wszystko to wymusza na polskich firmach cięcie kosztów, co przekłada się na decyzje albo o redukcji zatrudnienia, albo wręcz o likwidacji zakładów pracy.
Wszystko to sprawia, że obecnie w Polsce obserwuje się tendencje wzrostową jeśli chodzi o rozwój związków zawodowych czy wzrost przynależności do organizacji broniący praw pracowniczych.
„Związki zawodowe wracają do łask. I nie chodzi tylko o to, że w ich szeregi wstępują kolejne osoby, ale że powstają one w firmach, w których do tej pory nikt nie myślał o tworzeniu organizacji broniących praw zrzeszonych pracowników” – przeczytać można w tekście „Dziennika Gazeta Prawna” 109/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku.
Wzrost skłonności do zapisywania się do związków zawodowych można przypisać kilku kluczowym czynnikom, które mają wpływ na pracowników w Polsce.
Pierwszym i głównym czynnikiem jest niepewność zatrudnienia i warunki pracy, która powoduje, że osoby pracujące w wielu sektorach gospodarki mają coraz częściej do czynienia z propozycją ze strony pracodawców przechodzenia z umów o pracę na niestabilne formy zatrudnienia takie jak „umowy śmieciowe” (umowy zlecenia, umowy o dzieło) czy przejście na tzw. umowy outsourcingowe (umowy „B2B”).
Pracownicy szukają więc w związkach zawodowych wsparcia i ochrony przed nagłymi zwolnieniami, nierównym traktowaniem oraz pogorszaniem się warunków pracy. Drugim czynnikiem są niskie płace i nierówności dochodowe polegające przede wszystkim na stagnacji płac i braku od wielu lat jakiegokolwiek wzrostu wynagrodzeń, poza tym, które wynika z przepisów prawa. Ciągła praca tylko na płacy minimalnej również motywuje pracowników do zrzeszania się w związkach zawodowych w celu wynegocjowania sobie lepszych warunków płacowych.
Należy bowiem pamiętać, że w Polsce to głównie związki zawodowe mają szansę wynegocjować wyższe wynagrodzenia, lepsze świadczenia, sprawiedliwsze warunki pracy i to nie tylko dla swoich członków. Korzystają przecież na tym również osoby nie należące do jakichkolwiek związków, co poniekąd jest nie fair w stosunku do tych, którzy utożsamiają się ze związkiem do którego przynależą, wartościami głoszonymi przez ten związek oraz opłacają składki członkowskie. Co dziwne i niezrozumiałe również ci, co nie są członkami jakiegokolwiek związku zawodowego i na co dzień uważają je za zbędne i niepotrzebne, zawsze najgłośniej publicznie wyrażają swoje oburzenie z wynegocjowanych podwyżek czy warunków pracy zapominając, że nie płacąc składek członkowskich również korzystają z tego co zostało wynegocjowane. Jednym słowem czerpią korzyści z pracy organizacji, której nie wspierają ani finansowo ani organizacyjnie.
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” negocjując podwyżki wynagrodzeń w PLK robi to nie tylko dla swoich członków, ale również dla pozostałych pracowników Spółki wychodząc z założenia, że wynegocjowane podwyżki dla wszystkich pracowników zwiększają wpływ i siłę przetargową w relacji z pracodawcą, co powinno prowadzić do bardziej znaczących i trwałych zmian w polityce wynagrodzeń. Siła przetargowa w negocjacjach płacowych z pracodawcą byłaby jeszcze większa, gdyby ilość członków NSZZ „Solidarność” w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Spółki oraz jej spółkach zależnych również znacząco rosła. Sekcja opiera bowiem swoją działalność właśnie na zasadzie SOLIDARNOŚCI pomiędzy pracownikami, działając na rzecz całej załogi PLK oraz spółek zależnych, mając wsparcie i zaufanie przede wszystkim swoich członków, jak i oczekując wsparcia od niezrzeszonych w NSZZ „Solidarność” pracowników, ufając że takim działaniem można przyczynić się do wzrostu swoich członków.
Ponadto w obliczu naruszeń praw pracowniczych, takich jak niewypłacanie wynagrodzeń, mobbing, czy dyskryminacja, związek zawodowy zawsze oferuje swoim członkom wsparcie.
Warto mieć na względzie fakt, że procesy globalizacji i szybki rozwój technologiczny prowadzą do restrukturyzacji różnych sektorów gospodarki i zmian na rynku pracy. Pracownicy obawiając się, że automatyzacja, cyfryzacja oraz przenoszenie produkcji za granicę wpływają na ich miejsca pracy, coraz bardziej powinni skłaniać się do tego, by zapisywać się do związków zawodowych w celu zabezpieczenia swoich interesów. Ponadto wzrastająca świadomość na temat znaczenia równowagi między pracą a życiem prywatnym sprawia, że pracownicy powinni szukać właśnie w związkach zawodowych wsparcia w walce o takie elementy jak elastyczne godziny pracy, urlopy rodzicielskie czy inne benefity.
Co zaskakujące artykuł w „Dzienniku Gazeta Prawna”, o którym wspomniano powyżej informuje, że związki zawodowe są tworzone także w tych firmach i korporacjach, w których nie ma żadnych problemów płacowych, a wynagrodzenia są wysokie i wypłacane na czas. Jednak w takich zakładach pracy ludzie czują się jak zwyczajne „trybiki” w maszynie, wydaje im się, że nie maja nic do powiedzenia ani na nic wpływu, przez co będąc zadowolonym z wynagrodzenia zwyczajnie nie czerpią satysfakcji z pracy. Bardziej od wzrostu wynagrodzeń zależy im na poprawie warunków pracy, transparentności działań pracodawcy, stosowania jasnych i sprawiedliwych reguł przyznawania awansów, nagród czy na przejrzystych zasadach funkcjonowania zakładowego funduszy świadczeń socjalnych.
Mając na względzie powyższe związek zawodowy NSZZ „Solidarność” działający w PLK i spółkach zależnych, oprócz zabiegania o coraz lepsze warunki pracy i płacy oferuje pracownikom płaszczyznę wzajemnego wsparcia, forum do wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń oraz … SOLIDARNOŚĆ, mając na uwadze to, że poczucie wspólnoty i wzajemnej pomocy jest bardzo cenne i prowadzić może tylko do czegoś dobrego.
Dlatego zachęcamy, by przynależność do NSZZ „Solidarność” w PLK i jej spółkach zależnych rozważyć z kliku powodów:
  • NSZZ „Solidarność” odgrywa istotną rolę w obronie praw pracowników mając bardzo duże doświadczenie w skutecznym przeciwdziałaniu niesprawiedliwym praktykom pracodawców, takim jak zwolnienia, dyskryminacja, czy niewłaściwe warunki pracy,
  • jako związek NSZZ „Solidarność” prowadzimy negocjacje zbiorowe, które prowadzą do wzrostu wynagrodzeń oraz lepszych warunków zatrudnienia, a członkostwo w naszym związku da możliwość wpływania na swoje warunki pracy i płacy,
  • członkowie NSZZ „Solidarności” mają dostęp do wsparcia prawnego w przypadkach konfliktów z pracodawcą, a związek oferuje porady prawne, reprezentację w sporach sądowych oraz pomoc w kwestiach dotyczących prawa pracy,
  • NSZZ „Solidarność” jest oparty na idei wspólnoty i solidarności między pracownikami, a członkostwo w naszym związku daje poczucie wsparcia i przynależności do większej grupy, która wspólnie walczy o lepsze warunki pracy,
  • NSZZ „Solidarność” ma bardzo bogatą historię jako ruch społeczny, który odegrał kluczową rolę w transformacji politycznej i społecznej Polski, ciesząc się dużym zaufaniem i reputacją jako organizacja walcząca o prawa pracowników,
  • przynależność do silnego związku zawodowego, takiego jak NSZZ „Solidarność”, może chronić pracowników przed represjami ze strony pracodawców, gdyż związek ma mechanizmy obronne i może interweniować w przypadku prób niesprawiedliwego traktowania jego członków,
  • jako NSZZ „Solidarność” angażujemy się w działania na rzecz szeroko pojętej sprawiedliwości społecznej, w tym walkę o prawa socjalne, zdrowotne i edukacyjne dla wszystkich pracowników PKP PLK i jej spółek zależnych.
           


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści