Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Title
Przejdź do treści

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 13 Czerwiec 2024
Rada Nadzorcza PLK spotkała się na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (28 maja 2024 r.).

Realizacja celów w PLK
W PLK dobiegają końca stosowne procedury służące rozliczaniu indywidualnych celów (zarządzanie przez tzw. cele – ZPC, w PLK dotyczy to ok. 1 300 pracowników wynagradzanych na podstawie Regulaminu).
W PLK taki system obejmuje Zarząd, stanowiska kierownicze w Centrali Spółki, Centrum Realizacji Inwestycji i zakładach, włącznie z naczelnikami i ich zastępcami w sekcjach eksploatacji.
Procedury te dotyczą także członków Zarządu PLK, którzy na początku każdego roku składają do Rady Nadzorczej pisemne sprawozdania z realizacji celów zarządczych o szczególnym znaczeniu dla PLK oraz Grupy Kapitałowej PLK za poprzedni rok (każdy z członków Zarządu oddzielnie). Są one wnikliwie analizowane i oceniane, a następnie przyjmowane w glosowaniu. Ostateczne decyzje dotyczące ich uznania podejmuje Walne Zgromadzenie.
Tak tez było w rozliczeniu celów za 2023 r. Ten punkt programu z uwagi na złożoność i obszerność zagadnień omawiany był już na poprzednich posiedzeniach Rady.
Realizacja celów ma także decydujący wpływ na wysokość wypłat nagród rocznych dla kadry kierowniczej Spółki, gdyż jest warunkowym elementem wynagrodzenia indywidualnego dla tej grupy pracowników.

Sytuacja finansowa
Rada zapoznała się z bieżącą sytuacją finansową PLK, w okresie od stycznia do kwietnia 2024 r. Omówione zostały najważniejsze wyniki ekonomiczno-finansowe PLK (m.in. wykorzystanie środków publicznych, zatrudnienie i koszty pracy). Przychody z działalności operacyjnej są realizowane zgodnie z planem. Ważnym ich elementem są przychody od przewoźników kolejowych z udostępniania linii kolejowych.
Rada omówiła także wpływ trudnej sytuacji finansowej w PKP Cargo na finanse PLK, a także wysokość zobowiązań – kwot, które winne jest PKP Cargo naszej spółce.

Realizacja podwyżki
Porozumienie pomiędzy Zarządem PLK, a związkami zawodowymi w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PLK zakłada jej wysokości na 500 zł do wynagrodzenia zasadniczego średnio na pracownika od 1 lipca 2024 r. co wraz z pochodnym jak wyliczyło Biuro Spraw Pracowniczych w Centrali PLK daje kwotę 756 zł.
W związku z interwencjami organizacji zakładowych, przedstawiciele pracowników w Radzie Nadzorczej poruszyli sprawę rozdziału środków na podwyżkę w jednostkach organizacyjnych PLK w wynagrodzeniu zasadniczym w kwocie niższej niż 500 zł średnio na zatrudnionego. Spowodowane jest to zabezpieczeniem pochodnych w zakładach w kwocie wyższej niż 256 zł. Zarząd odciął się od takiego sposobu rozdziału środków jednocześnie deklarując weryfikację przeprowadzenia podwyżki w poszczególnych zakładach PLK.

Inne tematy
Rada zajmowała się również m.in. następującymi sprawami: zmianami do Regulaminu Zarządu PLK (propozycje zmian wniesione przez Zarząd), postępami w realizacji budowy systemu ERTMS/GSM-R (Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej, który zapewnia operacyjną komunikację głosową i transmisję danych, użytkownikom sieci na infrastrukturze PLK), raportem skonsolidowanym za I kwartał 2024 r. opublikowanym przez spółkę Trakcja S.A., przedłużeniem umowy „cash poolingu” dla spółki Trakcja S.A. (rodzaj pożyczki udzielonej przez 4 spółki z Grupy PLK gwarantowanej przez PLK) oraz przeglądem uchwał przyjętych przez Zarząd PLK (od ostatniego posiedzenia Rady).


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści