Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Title
Przejdź do treści

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 15 Czerwiec 2023
W siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, na comiesięcznym posiedzeniu obradowała Rada Nadzorcza PLK. Poprzedziło je spotkanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który zajmował się sprawozdaniami finansowymi Grupy Kapitałowej PLK za rok 2022 wypracowując rekomendacje ich przyjęcia przez Radę.

Grupa Kapitałowa PKP Polskie Linie Kolejowe
PKP Polskie Linie Kolejowe wraz z spółkami zależnymi tworzy Grupę Kapitałową PLK. Obecnie w jej skład wchodzą następujące spółki: Dolkom Wrocław, PPM-T Gdańsk, PNUIK Kraków, DOM Poznań (PLK w tych spółkach posiada 100% udziałów) oraz Trakcja S.A. (PLK posiada ok. 80% akcji).

Sprawozdanie skonsolidowane za rok 2022
Podstawową sprawą, którą zajmowała się Rada było omówienie i przyjęcie dokumentów związanych ze sprawozdawczością finansową Grupy Kapitałowej PLK (bardzo obszerna i złożona) za rok 2022 (rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.).
Ważnym punktem na początku obrad, było spotkanie z firmą audytorską, która zajmowała się badaniem sprawozdań Grupy. Wyraziła ona swoją rekomendację i nie wniosła żadnych zastrzeżeń, uznając badane sprawozdania za przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz oddające rzeczywistą sytuację. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdanie z badania Grupy Kapitałowej PLK.
Najważniejszymi dokumentami, które uzyskały pozytywną ocenę Rady były:
  • skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PLK (przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej Grupy),
  • sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PLK za rok 2022 (m. in. charakterystyka Grupy, sytuacja kapitałowa, działalność inwestycyjna, istotne zdarzenia w Grupie).
Zostało również przyjęte sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PLK w 2022 r.
W głosowaniu tajnym przyjęto także absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w ubiegłym roku.
Następnym etapem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań przez Walne  Zgromadzenie PLK (jest nim minister infrastruktury).

Trakcja S.A.
Trakcja S.A. jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Trakcja wraz z kilkoma spółkami (m. in. Kauno Tiltai, PRK 7 Nieruchomości, Biuro projektowe Torprojekt, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe DALBA, BTW, PEUiM) tworzy Grupę Trakcja.
Od połowy 2022 r. PLK objęła większość akcji (ok. 80%) spółki Trakcja. Spółka wykonuje szereg robót inwestycyjnych i jest jednym z największych wykonawców modernizacji linii kolejowych zarządzanych przez PLK, a przez to ma istotny wpływ na terminową realizację planów inwestycyjnych wynik finansowy Grupy Kapitałowej PLK. Dlatego Rada Nadzorcza zapoznała się z dostępnymi informacjami, dotyczącymi opublikowanych przez Trakcję raportami rocznymi za 2022 r. i I kwartał 2023 r. oraz planami jej dalszego rozwoju.


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści