Warszawskie wybory

Title
Przejdź do treści

Warszawskie wybory

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Mirosław Ośmiałowski · 17 Marzec 2023
W dniu 17 marca 2023 r. w siedzibie Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Warszawie, odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Warszawie.
W zebraniu brało udział 26 delegatów, wybranych w sześciu okręgach tj.: Warszawa Wschód, Warszawa Centrum, Warszawa Zachód, Kutno, Zespół Diagnostyczny i Biuro Zakładu.
Zebranie otworzył przewodniczący Komisji Zakładowej Mirosław Ośmiałowski, który na wstępie przywitał wszystkich przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości. Z Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” wybory nadzorowała Barbara Kędra (zastępca przewodniczącego Regionalnej Komisji Wyborczej) i z SZIK Piotr Pazera (członek prezydium SZIK).
W dalszej części zebrania odczytane zostały sprawozdania z prac w minionej kadencji Zakładowej Komisji Wyborczej, Komisji Zakładowej i Rewizyjnej.
Zebranie Delegatów podjęło uchwały o: liczebności Komisji Zakładowej i Rewizyjnej, liczbie tur głosowania, kontynuacji przynależności do Regionalnej Sekcji Kolejarzy oraz Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.
Przystąpiono do wyboru przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Warszawie na kadencję 2023-2028. W wyniku tajnego głosowania, przewodniczącym komisji został ponownie wybrany Mirosław Ośmiałowski.
Uczestnicy zebrania wybrali również członków Komisji Zakładowej, Komisji Rewizyjnej, wybrano także delegatów na WZD Regionu Mazowsze, Regionalnej Sekcji Kolejarzy oraz Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej.
W trakcie przerw w obradach spowodowanych liczeniem głosów, przewodniczący przedstawił delegatom aktualną sytuację w Spółce, liczne odejścia na emerytury, zmiany w Kodeksie Pracy (praca zdalna), działalność socjalną, realizowane inwestycje, podwyżki wynagrodzenia w 2023 r. oraz omówił, bieżące sprawy i zamierzenia związku na najbliższą kadencję.
Podkreślił potrzebę zrzeszania się w związku „Solidarność” dla dobra pracowników, ponieważ tylko „Solidarność” jest postrzegana jako silna, jednolita i prężna organizacja.
Na koniec zabrania przewodniczący Mirosław Ośmiałowski podziękowała za okazane zaufanie zebranym delegatom a zaproszonym gościom za udział w zebraniu oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne. Pogratulował także wszystkim wybranym życząc jak najwięcej osiągnięć w pracy związkowej i dobrej współpracy.
Po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku posiedzenia i zamknięciu zebrania, przystąpiono do ukonstytuowania się Komisji Zakładowej.


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści