Obrady Rady SZIK

Title
Przejdź do treści

Obrady Rady SZIK

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Andrzej Van-Selow · 25 Czerwiec 2024
25 czerwca 2024 r. w siedzibie Krajowej Sekcji Kolejarzy odbyło się zebranie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.
To ostatnie przedwakacyjne obrady na, których głównymi tematami były sprawy kadrowe, pracownicze i decyzje dotyczące bieżącej działalności sekcji.
Pierwszym tematem, który budzi spore emocje był jak zwykle „przegląd kadr” we wszystkich zakładach PLK na stanowiskach menedżerskich. Taka sytuacja i bardzo „naciągane” zmiany powodują spore zaniepokojenie pracowników i związkowców. Decyzje personalne nowego Zarządu stosującego politykę subiektywnej weryfikacji kadry dyrektorskiej oraz średniego szczebla (np.: naczelników w jednostkach organizacyjnych) często skłaniają do refleksji w zakresie ich zasadności merytorycznej.
Nasza organizacja związkowa z niepokojem obserwuje, że pośród „wybranych” znajdują się członkowie „Solidarności”. Takie decyzje kadrowe budzą wątpliwości w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie przepisów ustawy o związkach zawodowych.
Przypomnijmy, że orzecznictwo SN nie kwestionuje prawa przynależności do związku zawodowego także pracownikom należącym do grupy osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Należy podkreślić, że kolejne decyzje kadrowe, co do których będzie podejrzenie naruszenia „ładu społecznego” oraz prawa obowiązującego (ustawy o związkach zawodowy) spotkają się z reakcją SZIK.
Kolejnym tematem omówionym przez przewodniczącego SZIK Henryka Sikorę, była realizacja postulatu dotyczącego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego. W krótkich słowach przypomniał on wydarzenia z dnia 22.05.2024 r. i ostatnie spotkanie Prezesa Piotra Wyborskiego ze zawiązkami zawodowymi w sprawie podwyżki wynagrodzeń.
Jak pamiętamy właśnie w tym dniu podpisane zostało porozumienie o podwyżce w wysokości 500 zł do wynagrodzenia zasadniczego średnio na pracownika od 1 lipca 2024 r. Obecnie trwają rozdziały przyznanych kwot według spisanych porozumień pomiędzy dyrektorami zakładów i organizacjami związkowymi w jednostkach organizacyjnych PLK.
Podczas dyskusji część przewodniczących przedstawiło swoje zastrzeżenia do kwot przekazanych środków na sekcje eksploatacji, co było konsekwencją działań dyrektorów poszczególnych zakładów (wyliczono wyższe pochodne wrzucając w nie np. koszty wypłat za godziny nadliczbowe pomniejszając w ten sposób kwotę zasadniczego).
Kolega Roman Kowalski omówił przebieg rozmów w sprawie postulatów złożonych przez SZIK do Zarządu PLK. Pierwszy z nich to wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników PLK (został zrealizowany). Kolejne 8 dotyczą m.in.:
  • dodatkowych wpłat przez pracodawcę do PPK,
  • refundację składki pakietu podstawowego w Polisie „Zdrowie”,
  • opracowanie jednolitych zasad (rekompensaty) stosowanych wobec pracowników wyznaczonych przez Spółkę do pozostawania poza godzinami pracy w gotowości do wykonania pracy (incydenty, wypadki, zdarzenia),
  • refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników obsługujących i pracujących przy monitorach ekranowych,
  • dostosowanie wymogów stażu pracy i kwalifikacji stanowisk pracy, ujętych w Instrukcji Ia-5 do nadrzędnych aktów prawnych,
  • uproszczenie rozliczania podróży służbowej pracowników,
  • określenie procedury naliczania zatrudnienia w zespołach pracowniczych poszczególnych branż,
  • zwiększenie stawek godzinowych za szkolenia wewnątrzzakładowe.
Większość z przedstawionych postulatów powoduje „roszczenie” finansowe. Przedstawiciele Spółki zapowiedzieli przygotowanie analizy finansowej, która wskaże możliwości i zakres realizacji poszczególnych postulatów mając na uwadze obecną sytuacje finansową spółki.
Przewodniczący SZIK przedstawił rozdział odznaczeń państwowych i resortowych z okazji Święta Kolejarza w br. Trwają uzupełnienia składanych wniosków przy współpracy ze „służbami” pracowniczymi.
Zachowując porządek obrad przekazana została informacja z prac zespołów problemowych SZIK. W ostatnim czasie odbyło się spotkanie zespołu BHP (przewodniczący Mariusz Pilichowski) z Głównym Inspektorem BHP w PLK, na którym wiodącym tematem była poprawa m.in. jakości i asortymentu ubrań roboczych (standaryzacja). Sprawa jest bardzo ważna, gdyż chodzi o osobistą ochronę pracownika poprzez stosowanie odzieży specjalistycznej używanej w każdej porze roku (szczególnie dotyczy to stanowisk związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego i utrzymaniem infrastruktury kolejowej).
Przewodniczący Henryk Sikora przedstawił aktualną sytuację dotyczącą planów przejęcia spółki PKP Telkol lub jej pracowników poprzez przeniesienie ich do PLK. To drugie podejście pozwoliłoby utworzyć zespół zajmujący się urządzeniami telekomunikacyjnymi (m.in. radiołączność) w sekcjach eksploatacji (IZ). Obecnie prowadzone są analizy, które pozwolą podjąć stosowne decyzje.
W kolejnym punkcie podjęto uchwałę dotyczącą rozliczenia III turnieju piłki nożnej o puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w Zduńskiej Woli, który odbył się w dniu 07.06.2024 r.
Omówiono także plan przygotowań do górskiego trekkingu na Baranią Górę, który został zaplanowany na 6-7 września br. (to także sposób dotarcia do ludzi młodych i zainteresowania ich różnymi aktywnościami „S”).
Przewodniczący SZIK zaapelował także do przewodniczących komisji zakładowych o udział wraz z pocztami sztandarowymi w nadchodzących uroczystościach państwowych i kościelnych: Lubelski Lipiec – 14.07.2024 r., Szymankowo – Trzew – 01.09.2024 r., Kraków Łagiewniki – 14.09.2024 r.
Na koniec podjęty został temat sytuacji spółek naprawczych z Grupy PLK. Zostało przygotowane pismo wyrażające zdanie przewodniczących „Solidarności” z czterech spółek zależnych. Ta inicjatywa zakończyła się interwencją pisemną SZIK skierowaną do PLK.
W odpowiedzi Centrala PLK przekazała informację o planie przeznaczenia na roboty branży utrzymania drogi kolejowej kwoty ok. 2 318,3 mln zł. Zostało również wyartykułowane, że w ramach posiadanych zasobów, spółki zależne mogą składać swoje oferty w postępowaniach otwartych mających na celu pozyskanie zadań inwestycyjnych i tym samym realizować dotychczasowe zadania. Również zapewniono o kontynuacji budowy zapleczy technicznych w trzech spółkach (w ramach ich dokapitalizowania przez PLK).


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści