Obradowała Rada SZIK

Title
Przejdź do treści

Obradowała Rada SZIK

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Andrzej Van-Selow · 6 Wrzesień 2023
6 września 2023 r. w siedzibie Krajowej Sekcji Kolejarzy odbyło się zebranie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”. Pierwsze po wakacjach obrady zdominowane zostały przez sprawy pracownicze i decyzje dotyczące bieżącej działalności sekcji.
Na początku obrad przewodniczący SZIK omówił postulaty „Solidarności”, które są przedmiotem rozmów ze Spółką PLK w ramach tzw. dialogu społecznego. Najważniejszym z ośmiu postulatów było żądanie wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PLK. Został on zrealizowany, a rekordowo wysoka podwyżka w wys. 640 zł (średnio na pracownika w wynagrodzeniu zasadniczym) została wdrożona od 1 czerwca 2023 r.
Pozostałe postulaty dotyczące głównie poprawy warunków i organizacji  pracy oraz BHP były dotychczas omawiane na trzech spotkaniach z pracodawcą. W jednej sprawie był przeprowadzony na wybranej ISE pilotaż, w innych tematach trwają analizy zasadności i możliwości realizacji naszych wniosków. Rozmowy będą kontynuowane we wrześniu br.
W trakcie informacji o wystąpieniach i inicjatywach SZIK zostały omówione m. in. następujące sprawy:
  • pismo do PIP z prośbą o udzielenie opinii bądź interpretacji zapisów rozporządzenia nakładającego na pracodawcę obowiązek utrzymania czystości i porządku w miejscach pracy,
  • wniosek do PLK o powołanie specjalistycznych zespołów w jednostkach organizacyjnych (zakładach) będących w całodobowej gotowości do udziału we wszystkich wypadkach, incydentach lub zdarzeniach - SZIK została poinformowana, że sprawą zajmie się specjalny zespół, który będzie weryfikował celowość jak również wzrost zatrudnienia dla realizacji tego postulatu,
  • wniosek do PLK o wypłatę kwartalnej premii inwestycyjnej dla naczelników i ich zastępców w sekcjach eksploatacji (tam gdzie są realizowane inwestycje), nie spotkał się z akceptacją PLK – Spółka twierdzi, że pracownicy ci, wynagradzani na podstawie Regulaminu mają prawo do rocznej premii za cele (ZPC), a jednym z celi jest poziom realizacji inwestycji.
Duże zainteresowanie członków Rady wzbudziło zaprezentowanie rozliczenia czerwcowej podwyżki wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PLK (m. in. maksymalna podwyżka w poszczególnych grupach pracowniczych) z uwzględnieniem średniej podwyżki wraz z dodatkami do wynagrodzenia na wybranych stanowiskach oraz w zakładach Spółki.
Kolejnym tematem było omówienie stanu realizacji składów osobowych zespołów problemowych (doradczych i opiniotwórczych) do spraw: inżynierii ruchu, drogi kolejowej, automatyki i bhp. Na zakończenie jego omawiania przewodniczący SZIK poprosił członków Rady o jak najszybsze podanie dodatkowych kandydatur do pracy w zespołach, tak aby mogły one rozpocząć swoją działalność.
Ważnym punktem spotkania Rady SZIK był temat dalszej kontynuacji umowy na Ubezpieczenie Odpowiedzialności Pracowniczej. W celu szczegółowego omówienia został zaproszony broker ubezpieczeniowy Pani Maria Brzeska (BiK), która w formie prezentacji przedstawiła oferty 5 towarzystw ubezpieczeniowych, a na koniec dokonała podsumowania zawierającego wnioski do ofert. Ostatecznie Rada w formie Uchwały upoważniła Prezydium SZIK do prowadzenia negocjacji w sprawie warunków ubezpieczenia oraz podpisania nowej umowy.
Zachowując porządek obrad omówiono sytuację w ZLK Wrocław po podwyżkach, a Leszek Szatkowski (przew. organizacji zakładowej „S”) streścił przebieg rozmów i przedstawił korespondencję prowadzoną z dyrektorem zakładu. Dla przypomnienia należy nadmienić, że we Wrocławiu wzrost wynagrodzenia nastąpił z miesięcznym opóźnieniem w stosunku do innych jednostek organizacyjnych PLK.
Omówiona została Decyzja Prezydium SZIK w sprawie odznaczeń „Zasłużony dla NSZZ Solidarności na kolei” z przedstawieniem kandydatur członków, których dokumenty w wyniku jawnego głosowania zostały przekazane z pozytywną rekomendacją do Prezydium Krajowej Sekcji Kolejarzy. Następnie został podany termin i miejsce wręczenia odznaczeń resortowych i państwowych (20-21.11.2023 r. w Warszawie).
W kolejnych etapach obrad Rada SZIK przyjęła szereg uchwał i decyzji dotyczących dokumentów finansowych, rozliczenia II Turnieju Piłki Nożnej o Puchar SZIK w Zduńskiej Woli oraz zobowiązania Prezydium SZIK do działań mających na celu wydanie kalendarzy trójdzielnych na 2024 r.
W trakcie obrad nie zabrakło także opinii i komentarzy do Uchwały Zarządu PLK, na mocy której została przyznana dla pracowników Spółki nagroda za 2023 r. w wysokości 800 zł brutto dla pracownika (wg. stanu na 01.09.br). W konkluzji padło, że każde (nie zależnie od tytułu) dodatkowe pieniądze dla pracowników są jak najbardziej oczekiwane i akceptowane.


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści