Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"

Title
Przejdź do treści
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w obwieszczeniu z dnia 16 lutego 2024 r. ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniosło 6 246,13 zł, a w drugim półroczu 2023 r. wyniosło 6 445,71 zł.
Zatem odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) rośnie.
W dniu 31 stycznia 2024 r. z inicjatywy Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” (KSK) w Ministerstwie Infrastruktury doszło do spotkania przedstawicieli KSK z Podsekretarzem stanu Piotrem Malepszakiem (wiceminister odpowiedzialny w MI za kolej).
„Solidarność” reprezentowali przewodniczący: Zdzisław Jasiński (Krajowy Sekretariat Transportowców), Henryk Grymel (KSK), Jan Majder (Sekcja Zawodowa Grupy PKP Cargo) i Henryk Sikora (Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej).
Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w dniu 14 grudnia 2023 r. przyjęła stanowisko ws. sytuacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wypowiedziała się w nim w najważniejszych sprawach dotyczący pracowników PLK. Obejmowało ono pięć priorytetowych zagadnień:
1. ZUZP wraz z wynikającymi z niego porozumieniami.
2. Wynagrodzenia (coroczny wzrost wynagrodzeń).
3. Zatrudnienie i bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego.
4. Spółki Grupy PKP PLK S.A.
5. Inwestycje i efektywna realizacja programów rządowych.
Stanowisko zostało przesłane do Dariusza Klimczaka Ministra Infrastruktury z prośbą o wzięcie go pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.
W dniu 19 lutego 2024 r. otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury pismo będące odpowiedzią na nasze stanowisko.
Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.
Z inicjatywy Ministra Infrastruktury, pełniącego nadzór właścicielski nad PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 15 lutego 2024 r. odbyło się Walne Zgromadzenie PLK. Odwołało na nim 4 dotychczasowych członków Rady Nadzorczej PLK (w tym przewodniczącego) i powołało w ich miejsce: Jakuba Majewskiego (na funkcję przewodniczącego Rady), Piotra Wyborskiego, Macieja Kaczorka i Piotra Kubickiego (na członków Rady).
W dniach 8-9 lutego 2024 r. odbyło się sprawozdawcze Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w PKP PLK S.A. Zakład Maszyn Torowych w Krakowie. Zebranie rozpoczął Mariusz Pilichowski przewodniczący Komisji Zakładowej, który przywitał wszystkich uczestników w tym zaproszonych gości: Tomasza Zaborowskiego - przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego, Ireneusza Dynowskiego - przewodniczącego Regionalnej Sekcji Kolejarzy, Henryka Sikorę – przewodniczącego Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej, Członka Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
W dniu 8 lutego 2024 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Obywatelski projekt ustawy o emeryturach stażowych trzy lata temu opracowała „Solidarność”. Pod projektem podpisało się wtedy 235 tys. osób. Projekt zakłada wprowadzenie do polskiego systemu prawnego emerytury przysługującej osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.
7 luty 2024 r.
Rada Nadzorcza PLK spotkała się na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Uczestniczyli w nim dotychczasowi członkowie Rady i Zarządu PLK.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (8 stycznia 2024 r.).
W dniu 2 lutego 2024 r. w hali OSIR w Łowiczu rozegrano trzecią edycję halowego turnieju piłki nożnej o puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność" (SZIK). Turniej odbył się pod patronatem Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Partnerami wydarzenia były spółki z Grupy PLK: PNUiK Kraków, Dolkom Wrocław, ZRK-DOM Poznań. Głównym celem tego wydarzenia było propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród pracowników kolei oraz integracja środowiska kolejowego.

Galeria

Wyniki III Halowego Turnieju o Puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność" rozegranego w dniu 2 lutego 2024 r. w  hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu. W turnieju wzięło udział 15 drużyn reprezentujących jednostki organizacyjne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i spółki z Grupy PLK.

W dniu 24.01.2024 r. obradowało Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Nowym Sączu. W obradach wzięli także udział zaproszeni goście: przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) i członek Rady Nadzorczej w PLK Henryk Sikora, zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Kotowicz oraz Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu Włodzimierz Zembol.

Galeria
Zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące wskazania wysokości podstawy do wyliczenia nagrody jubileuszowej (pkt 3 Załącznika nr 12 do ZUZP) dla pracowników z odpowiednim stażem pracy dają Prezesowi Zarządu uprawnienie do wydania stosownej Decyzji.
Na jej podstawie średnie wynagrodzenie zasadnicze z IV kwartału 2023 r. w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., stanowiące podstawę wymiaru nagrody jubileuszowej w 2024 r., wynosi 4 332,70 zł.
13 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie opłatkowe kolejarzy z ks. Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Pierwszą część uroczystości stanowiła Msza św. w kaplicy Domu Arcybiskupów Krakowskich, której przewodniczył ks. Grzegorz Szewczyk, duszpasterz kolejarzy Archidiecezji Krakowskiej.

Galeria
Początek roku to tradycyjnie czas na nowe cele i stare rozliczenia. Nowe cele i założenia to ten fajny element, takie nowe otwarcie, pełne optymizmu i wiary w realizację. Jednak, aby te cele miały realną możliwość na spełnienie warto wcześniej podsumować mijający rok, sprawdzić co się udało, a co może jednak mniej. Połączyć fakty i poszukać być może innych rozwiązań lub lepszych dróg. Zgodnie z powyższym będzie to artykuł z podsumowaniem działalności Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ “Solidarność” w roku 2023.
11 stycznia 2024 r. w Warszawie odbył się Protest Wolnych Polaków. Środowiska patriotyczne wyraziły w ten sposób sprzeciw wobec bezprawnym działaniom rządu Donalda Tuska – w tym siłowego przejęcia mediów publicznych i osadzenia w więzieniu ułaskawionych przez prezydenta Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Galeria
Przełom roku to doskonały czas na podsumowania, gdzie mówi się o osiągnięciach oraz o planach umiejscawiając w nich kierunki działań, wydarzenia a nawet daty, które stają się wyznacznikiem. Każda profesjonalnie działająca organizacja musi mieć swój plan działania.

Galeria
W dniu 9 stycznia 2024 r. odbyło się pierwsze w tym roku zebranie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK).
Przewodniczący SZIK Henryk Sikora przedstawił aktualną sytuację w PLK nazywając ją „nową”. Zapewne wszyscy czytelnicy tego artykułu zauważyli, że po wyborach parlamentarnych mamy nowego Ministra Infrastruktury Pana Dariusza Klimczaka. Nominowany został również Sekretarz Stanu Pan Piotr Malepszak odpowiadający za transport kolejowy, powołany na wiceministra infrastruktury.

Galeria
8 stycznia 2024 r.
Posiedzenie Rady Nadzorczej PLK zostało zwołane na dzień 8 stycznia 2024 r. Odbyło się ono w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Uczestniczyli w nim dotychczasowi członkowie Rady i Zarządu PLK.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (14 grudnia 2023 r.).
Straż Ochrony Kolei to jednostka organizacyjna wchodząca w skład PKP Polskie Linie Kolejowe. Cieszy się ona powszechnym uznaniem i szacunkiem. Jest pozytywnie postrzegana przez podróżnych oraz, co ważne, także przez jej pracowników.
Sprawy pracownicze stale monitorowane są przez zakładową „Solidarność”, która jest największym związkiem zawodowym w SOK.

Rozmowy prowadzone przez Pracodawcę na szczeblu Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe i Sekcję Zawodową Infrastruktury Kolejowej w formie tzw. dialogu społecznego w sprawie zgłoszonych przez NSZZ „Solidarność” 8 postulatów (pismo nr SZIK 26/04/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r.) zostały zakończone.
Rozmowy przedstawicieli Zarządu Spółki z „Solidarnością” prowadzone by przez siedem miesięcy na siedmiu spotkaniach.
Na ostatnim spotkaniu 22 listopada 2023 r. podsumowane zostały dotychczasowe prace nad naszymi postulatami oraz została spisana notatka, która skrótowo opisała ustalenia stron.
Władza posuwa się w tym dziele zniszczenia bardzo bezceremonialnie i uczy się przy okazji poczucia bezkarności na przyszłość. Zużyty do granic śmieszności cytat z pastora Niemollera („Kiedy przyszli po Żydów, milczałem, nie byłem Żydem. Kiedy przyszli po mnie, nie było już nikogo, kto mógłby zaprotestować.” - przyp. red.) niestety kolejny raz znajduje tu swoje zastosowanie.
Z rosnącym niepokojem obserwuję pozaprawne działania Pana Bartłomieja Sienkiewicza, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zmierzające do przejęcia mediów publicznych i skutkujące pogłębiającą się anarchią, destabilizacją państwa, a także – w związku z jawnie pozaprawnym charakterem – naruszeniem elementarnych zasad praworządności i stabilności systemu prawnego. Próba usprawiedliwiania tych działań przez rządzących koniecznością przywracania praworządności nie może legitymizować naruszania prawa.
Mówiąc wprost: nie można przywracać praworządności bezprawiem!
Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w dniu 14.12.2023 r. przyjęła stanowisko ws. sytuacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jest to głos „Solidarności” dotyczący najważniejszych dla pracowników obszarów działalności PLK. Obejmuje ono pięć obszarów:
1. ZUZP wraz z wynikającymi z niego porozumieniami.
2. Wynagrodzenia (coroczny wzrost wynagrodzeń).
3. Zatrudnienie i bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego.
4. Spółki Grupy PKP PLK S.A.
5. Inwestycje i efektywna realizacja programów rządowych.
14 grudnia 2023 r.
Rada Nadzorcza PLK spotkała się na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
 
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (30 listopada 2023 r.).
W dniu 14.12.2023 r. w siedzibie KSK odbyło się zebranie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.
Jednym z ważniejszych spraw, którymi zajmowała się Rada było omówienie realizacji 8 postulatów SZIK zgłoszonych do Zarządu Spółki w kwietniu br. Siedem spotkań z pracodawcą nie dało 100% naszych oczekiwań. Jednak, co należy wyraźnie podkreślić część z nich zostało zrealizowanych „wzorowo”.

Galeria
„Solidarność” w całej Polsce upamiętniła ofiary stanu wojennego. 42. rocznica wojny wypowiedzianej przez komunistów pod przywództwem generała Jaruzelskiego „Solidarności” i narodowi Polskiemu przywołała pamięć i wspomnienia tamtych dramatycznych wydarzeń. W całym kraju odbywały się Msze św. w intencji ofiar i represjonowanych w stanie wojennym. Były przemówienia, wiązanki kwiatów i potrzeba mówienia prawdy o 13 grudnia 1981 r. i przekazania jej młodemu pokoleniu.
Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w dniu 12 grudnia 2023 r. w Warszawie zorganizowała wydarzenie upamiętniające strajk głodowy kolejarzy w grudniu 2003 r. Obecni byli uczestnicy strajku oraz członkowie Rady i Komisji Rewizyjnej KSK.

Galeria

Zgodnie z obietnicą wyborczą przewodnicząca NSZZ „Solidarność” w Centrum Realizacji Inwestycji (CRI) Iwona Kriger spotyka się ze związkowcami w Komisjach Oddziałowych działających w poszczególnych Regionach wchodzących w skład CRI. Struktura CRI obejmuje całą Polskę, tj. Warszawa – Region Centralny, Warszawa – Biuro Centrum, Poznań, Lublin, Kraków, Wrocław, Sosnowiec, Szczecin i Gdańsk.
„Solidarność” organizuje różne akcje związane z realizacją swoich zadań statutowych. Swoją aktywność, związek prowadzi w wielu obszarach. Jednak nic się nie dzieje samo. Aby móc działać potrzebni są właściwi ludzie, którzy dadzą przykład i bezinteresownie podejmą trud organizacyjnej pracy dla dobra wspólnego.

Galeria
Ceny za nabycie Ulgowych Usług Transportowych w 2024 r. będą podwyższone o 11,6 % w porównaniu do cen obowiązujących w 2023 r. Wynika to z obowiązujących przepisów i regulacji (Porozumienie z 2013 r. ws. Ulgowych Usług Transportowych).
Jak ukształtuje się w przyszłym roku rozkład dni wolnych, oprócz urlopów przysługującym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę?
Otóż czeka na nas 13 dni ustawowo wolnych od pracy (część przypada w stałym terminie, inne są ruchome). Jak wylicza wp.pl wymiar czasu pracy w 2024 r. wyniesie 2008 godzin, czyli pracownicy będą musieli przepracować 251 dni. Pozostałe będą dniami wolnymi, w tym wynikającymi z przepisów Ustawy o dniach wolnych. Zatrudnionym przysługuje dodatkowo urlop wynoszący 26 dni w przypadku stażu pracy powyżej 10 lat oraz 20 dni, w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony przez mniej niż 10 lat.
30 listopada 2023 r.
Rada Nadzorcza PLK spotkała się na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (26 października 2023 r.).
Od 1 stycznia 2024 r. wzrasta wartość posiłków profilaktycznych dla uprawnionych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK) do kwoty 12 zł netto.
Od 2015 r. posiłki miały wartość 7.50 zł. Jej wzrost nastąpił dopiero od 1 stycznia 2023 r. na 9 zł.
Podwyższenie wartości posiłków profilaktycznych było realizacją jednego z postulatów Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” zgłoszonego w kwietniu 2023 r. w ramach tzw. „dialogu społecznego”.
W tym roku główna ceremonia Święta Straży Ochrony Kolei została zorganizowana w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. W Obchodach z okazji 105. rocznicy powołania formacji uczestniczyli honorowi goście – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, a także kierownictwo Komendy Głównej SOK na czele z Komendantem Głównym dr. inż. Józefem Hałykiem.

Galeria
Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” 20 listopada 2023 r. zorganizowała w Warszawie uroczystość z okazji Święta Kolejarza. Wśród gości znaleźli się m.in. wiceminister infrastruktury, Pan Andrzej Bittel, Prezes Zarządu PKP S.A., Pan Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu PKP PLK S.A., Pan Ireneusz Merchel oraz inni znamienici goście, reprezentujący społeczność kolejową.

Galeria
700 zł plus 600 zł, łącznie 1300 zł. Tyle pracownicy PLK otrzymają dodatkowej wypłaty za miesiąc listopad, która zostanie wypłacona 8 grudnia 2023 r.
Z okazji Święta Kolejarza na podstawie zapisów ZUZP pracownicy otrzymają wypłaty po ok. 700 zł.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zwróciła się z apelem do marszałka Sejmu Szymona Hołowni o pilne przeprowadzenie pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach stażowych.
„Projekt, pod którym NSZZ „Solidarność” zebrał kilkaset tysięcy podpisów, miał już swoje pierwsze czytanie 14 grudnia 2021 roku, czyli w poprzedniej kadencji, i głosowały za jego dalszym procedowaniem niemal wszystkie opcje polityczne. Niestety od tego czasu akt ten zalega w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, a prace nad nim zostały zamrożone” – wskazała Komisja Krajowa.
Święto Kolejarza i przypadające na dzień 25 listopada święto patronalne św. Katarzyny Aleksandryjskiej obchodzimy w różny sposób. Z tej okazji obywają się różne wydarzenia. Organizowane są Msze św., okolicznościowe spotkania, wręczane są odznaczenia resortowe i państwowe dla pracowników.
Pod hasłem „Mocni świadectwem wiary”, na Jasnej Górze już po raz 40 kolejarze z całej Polski, ze wszystkich Spółek związanych z koleją, stawili się przed wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski.

Galeria
W 2023 r. po raz czterdziesty kolejarze pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasną Górę. Nasza ogólnopolska pielgrzymka odchodziła piękny jubileusz. To świadectwo wiary kolejarzy i zawierzenia codziennych spraw, a szczególnie tych branżowych, związanych z pracą i działalności kolei, a w ostatnich dwudziestu latach spółek kolejowych.
Pomimo wielu zmian, których doświadczyła Polska Kolej następne pokolenia corocznie pielgrzymują do Częstochowy z potrzeby serca i tradycji bo tutaj zawsze kolejarze czuli się razem zjednoczeni oraz jeszcze bardziej mocni niezależnie od tego kto rządził...
26 października 2023 r.
Rada Nadzorcza PLK spotkała się na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (26 września 2023 r.).
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w trakcie obrad Rady dyskutowała na temat ograniczeń zatrudnienia w inżynierii ruchu, które mają miejsce w ostatnich tygodniach.
Wskazywano wiele przykładów, gdzie w zakładach linii kolejowych likwiduje się dyżurnych peronowych, albo zastępuje ich zwrotniczymi, ogranicza pracę poprzez jej skrócenie, redukuje ilość dyżurnych tam gdzie są posterunki wieloosobowe (np. w porze nocnej). Odbywa się to kosztem pracowników, którzy pracują przejmując dodatkowe zadania, które dotychczas wykonywał inny pracownik.
Członkowie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” od 23 do 25 października w Jeleniej Górze podsumowali pierwsze pół roku nowej kadencji 2023-2028.

Galeria
Rozwój nie polega na tym, że robi się rzeczy łatwe i tanie. Jeśli chcesz się rozwijać to musisz robić rzeczy na granicy swoich możliwości, nie da się inaczej - w pracy, na siłowni, w sporcie. Tak samo państwo - bez stawiania sobie trudnych wyzwań zbudujemy sobie „Polskę minimum” - bez ambicji, bez perspektyw, bez nadziei.
Ot, żeby była ciepła woda w kranie.
Ostatnie dni to furiackie ataki na CPK, które można by (trochę) zrozumieć gdyby opierały się na faktach, ale w 95% opierają się na kłamstwie. Dzisiaj więc omówimy sobie jak to jest z tym CPK.
Piotr Duda został po raz czwarty wybrany na funkcję przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podczas XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Spale. Władze Związku wybrano na nową, pięcioletnią kadencję 2023-2028.

Galeria
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” monitorując warunki pracy w PLK widzi potrzebę uregulowania sprawy zachowania czystości – sprzątania powierzchni wspólnej na posterunkach ruchu (LCS), gdzie występuje kilka stanowisk pracy w różnych zespołach pracowniczych, a łączna powierzchnia wynosi nawet 150 m2.
Kto ma w takiej sytuacji sprzątać LCS?
O stanowisko w tej sprawie wystąpiliśmy do Państwowej Inspekcji Pracy, która w odpowiedzi potwierdziła, że obowiązek utrzymywania pomieszczeń pracy w czystości spoczywa na pracodawcy. Naszym zdaniem, to on powinien zlecić sprzątanie firmie zewnętrznej tak jak robi to z pomieszczeniami biurowymi ISE czy gabinetem dyrektora.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaapelowała o udział w zbliżających się wyborach i referendum.
Nie wskazujemy na kogo głosować. Przypominamy jednak, że dalsza realizacja naszych postulatów zależy od tego kto będzie rządził. Chcemy aby sprawy pracownicze były dla władzy ważne, a wynegocjowane w ostatnich latach prawa i świadczenia nadal utrzymane i obowiązujące.
Straż Ochrony Kolei jest jednostką organizacyjną PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. NSZZ „Solidarność” jest największym i najprężniej działającym związkiem zawodowym działającym w SOK.
11 października 2023 r. zorganizowane zostało cykliczne posiedzenie Komisji Zakładowej w Warszawie. Prowadził je Włodzimierz Ganczar, przewodniczący „Solidarności” w SOK. W obradach uczestniczył Henryk Sikora, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK), przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej PLK.

Galeria
NSZZ „Solidarność” od początku sprzeciwiał się ustawie podnoszącej wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn do 67. roku życia, którą ostatecznie przegłosował rząd PO–PSL.
Związkowcy jednak nie odpuścili, dzięki czemu udało się w 2017 roku przywrócić poprzednie progi emerytalne.
W tym roku 15 października Polacy w referendum sami zdecydują, czy chcą pracować dłużej, czy nie.
26 września 2023 r.
Rada Nadzorcza PLK zebrała się na wrześniowym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
Przed jej obradami odbyło się spotkanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który m.in. wysłuchał informacji z wyników audytów wewnętrznych przeprowadzonych w Spółce od początku bieżącego roku.
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w piśmie do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. wyraziła zaniepokojenie ograniczeniami zatrudnienia w zespole inżynierii ruchu zwracając się o zmianę polityki Spółki w poruszonych w piśmie sprawach oraz ich wyjaśnienie.
Ponadto związek wskazał nadmierne obciążenie pracą i zwiększające się ryzyko błędu, a co za tym idzie zagrożenie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu.
Poniżej zamieszczamy treść naszego wystąpienia.
Po pięciu godzinach intensywnego marszu zdobyliśmy Wielką Raczę, której wysokość wynosi 1 236 m. Jest to jeden z najwyższych szczytów Beskidu Żywieckiego.
Uczestnicy wstali wczesnym rankiem, aby z różnych miejsc Polski stawić się na zbiórkę w Katowicach, drugiego trekkingu górskiego zorganizowanego przez Sekcję Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.

Galeria

Rząd wydał rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia na 2024 rok. Od 1 stycznia 2024 r. najniższa krajowa wyniesie 4242 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 27,70 zł.
W lipcu nastąpi druga podwyżka płacy minimalnej. Najniższe wynagrodzenie wzrośnie do 4300 zł brutto, a stawka godzinowa do 28,10 zł. Obecnie najniższa krajowa wynosi 3600 zł brutto.
Podobnie było w 2023 r., gdzie minimalne wynagrodzenie wzrosło od stycznia (wynosiło 3490 zł) i lipca (wynosiło 3600 zł).
Wierni najważniejszym zasadom związkowym, wszystko co robimy, robimy z myślą o Was. Dlatego też wybrani członkowie Rady SZIK od 18 do 20 września 2023 r. w Tczewie, uczyli się jak pisać, żebyście chcieli czytać. A przynajmniej, sprawić by czytanie naszych tekstów było jak najmniej bolesne.
Na Drodze Miłosierdzia każdy z nas ma wypisane swoje, indywidualne stacje i przystanki. Ten przypadający na Łagiewniki miał miejsce na 21. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy 9 września 2023 r. Nie wszyscy na nim wysiedli, wielu pojechało dalej, gdzieś w bliżej nieokreślonym kierunku, być może do nikąd …

Galeria

6 września 2023 r. w siedzibie Krajowej Sekcji Kolejarzy odbyło się zebranie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”. Pierwsze po wakacjach obrady zdominowane zostały przez sprawy pracownicze i decyzje dotyczące bieżącej działalności sekcji.

Galeria
„Pragnę wyrazić wdzięczność za codzienny trud wkładany przez Państwa w wykonywaniu obowiązków służbowych. W podziękowaniu za Państwa zaangażowanie w pracę i rozwój Naszej Spółki, Zarząd PKP PLK podjął decyzje o wypłacie nagrody pieniężnej  za 2023 r.
Wypłata nagrody w wysokości 800 zł brutto nastąpi wraz z wypłatą wynagrodzenia za sierpień 2023 r.
Gratyfikacją objęci zostaną pracownicy będący w stanie zatrudnienia na dzień 1 września 2023 r.” – czytamy w komunikacie Ireneusza Merchel, prezesa Zarządu PKP PLK S.A. do pracowników Spółki.
22 sierpnia 2023 r.
Rada Nadzorcza PLK spotkała się na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (6 lipca 2023 r.).
Analiza wynagrodzeń w PLK skłania do ciekawych refleksji. Beneficjentami podwyżek wynagrodzeń są pracownicy PLK niezależnie od przynależności związkowej, a nawet ci, którzy nie należą do związków zawodowych (tzw. humorystycznie - pasażerowie na gapę …). Wśród nich są tacy, którzy są tak wybitni (jak sami twierdzą o sobie), „że podwyżka i tak im się należy” i to bez związkowych negocjacji z Zarządem. Według nich tak, czy owak by ją dostali.
W niedzielę 16 lipca 2023 r. odbyła się uroczystość obchodów 43. Rocznicy Strajku Lubelskich Kolejarzy, zorganizowana przez Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.
Uroczystość rozpoczęła się od nadania imienia Lubelskiego Lipca ’80 budynkowi dworca PKP w Lublinie.

Galeria
12 lipca 2023 r. z inicjatywy przewodniczącego Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” odbyło się zebranie zespołu problemowego SZIK ds. spółek Grupy PLK.
W zebraniu uczestniczyli przewodniczący zakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”: Tadeusz Felkowski (Dolkom Wrocław), Andrzej Glica (PPM-T Gdańsk), Krzysztof Kapałka (PNUIK Kraków), Piotr Przybyła (ZRK-DOM Poznań) oraz Henryk Sikora przewodniczący SZIK.
W kwietniu 2023 r. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” wystosowała do Zarządu PLK pismo zawierające 8 postulatów związku. Najważniejszym z nich był wzrost wynagrodzenia dla pracowników Spółki. Został on zrealizowany, podpisanym 18 maja 2023 r. protokołem ustaleń o podwyżce wynagrodzenia pracowników, średnio o 640 zł w wynagrodzeniu zasadniczym (z pochodnymi dało to kwotę średnio ponad 1000 zł na pracownika).
W dniu 25.06.2023 r. meczem pań rozpoczęto rozgrywki 27 Grand Prix Opolszczyzny (GPO) w siatkówce plażowej. Jest ono świętem sportowym województwa oraz promocją NSZZ „Solidarność” (uczestnicy ubrani byli w koszulki sportowe z logo „Solidarności”). To wyjątkowe wydarzenie sportowe organizowane od wielu lat otrzymuje po raz kolejny dofinansowanie Marszałka Województwa Opolskiego, a także NSZZ „Solidarność” z Regionu Śląsk Opolski i Regionu Małopolska oraz Krajowej Sekcji Kolejarzy (boiska udekorowane były banerami i flagami „Solidarności”). Ponadto patronat medialny nad wydarzeniem objęła Telewizja Polska program TVP 3.

Galeria
6 lipca 2023 r.
Rada Nadzorcza PLK spotkała się na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
Poprzedziło je spotkanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który zajmował się treścią warunków do składania ofert na badania sprawozdań finansowych PLK i Grupy PLK na najbliższe lata, wypracowując rekomendacje ich przyjęcia przez Radę.
Od 1 lipca 2023 r., wzrosło (po raz drugi w tym roku) minimalne wynagrodzenie za pracę.
W drugim półroczu br. płaca minimalna zwiększy się z dotychczasowych 3490 zł do 3600 zł, a minimalna stawka godzinowa – z 22,80 zł do 23,50 zł.
Od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 480 zł i wynosiło 3490 zł, a od 1 lipca 2023 r. kwota kolejny raz wzrosła do 3600 zł brutto (to 2783,86 zł netto).
W dniu 23 czerwca 2023 r. na boiskach piłkarskich w Zduńskiej Woli (miasto położone w województwie Łódzkim), odbył się II Turniej Piłki Nożnej o Puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”. Patronat nad wydarzeniem został udzielony przez Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, a partnerem wydarzenia była spółka z Grupy PLK: Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe z Gdańska.

Galeria

Wyniki II Turnieju o Puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” rozegranego w dniu 23 czerwca 2023 r. w Zduńskiej Woli.
W turnieju wzięło udział 10 drużyn, reprezentujących kolejowe zakłady pracy.

W dniu 17 czerwca 2023 r. na bocznicy kolejowej w Wieruszowie pod patronatem Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” oraz Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” odbyły się VII Mistrzostwa Polski w wyścigach drezyn ręcznych. Patronat nad mistrzostwami objął także Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber. Współorganizatorem wydarzenia była Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy ZLK Ostrów Wielkopolski.

Galeria
15 czerwca 2023 r.
W siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, na comiesięcznym posiedzeniu obradowała Rada Nadzorcza PLK. Poprzedziło je spotkanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który zajmował się sprawozdaniami finansowymi Grupy Kapitałowej PLK za rok 2022 wypracowując rekomendacje ich przyjęcia przez Radę.
Katarzyna Etmanska jest wiceprzewodniczącą Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Bydgoszczy. Pracuje w ISE Toruń Główny na stanowisku zawiadowcy ds. inżynierii ruchu.
Zbiórka pieniędzy dotyczy jej piętnasto letniego syna Igora.
7 czerwca 2023 r., przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda i prezes Rady Ministrów RP Mateusz Morawiecki po półrocznych negocjacjach podpisali pierwsze od 1991 roku porozumienie pomiędzy rządem i Solidarnością, obejmujące sprawy ogólno pracownicze.
Dla kolejarzy oznacza to, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, na których przysługuje prawo do emerytur pomostowych będą mogli dalej z nich korzystać, zwiększy się odpis na ZFSZ od lipca br. i od początku 2024 r. oraz podniesiony zostanie roczny limit odliczenia od dochodu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.
W dniach 5-6 czerwca odbył się XVIII Kongres Krajowego Sekretariatu Transportowców (KST) NSZZ „Solidarność”. Sekretariat jest strukturą branżową NSZZ „Solidarność", która obok organizacji zakładowych i regionów posiada osobowość prawną.

Galeria
31 maja 2023 r.
Rada Nadzorcza PLK spotkała się na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (27 kwietnia 2023 r.).
W dniu 14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił, a 23 maja 2023 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która nadaje ochronę przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w kodeksie karnym (tj. podczas pełnienia obowiązków służbowych), a tym samym zwiększa bezpieczeństwo i ochronę pracowników zatrudnionych na stanowiskach:
 • maszynista,
 • prowadzący pojazdy kolejowe,
 • dyżurny ruchu,
 • nastawniczy,
 • zwrotniczy,
 • kierownik pociągu,
 • ustawiacz,
 • manewrowy,
 • rewident taboru,
 • automatyk,
 • toromistrz,
 • dróżnik przejazdowy,
 • konduktor,
 • pracownicy obsługi technicznej i utrzymania porządku wchodzący w skład obsady pociągu.
30 maja 2023 r. w siedzibie Krajowej Sekcji Kolejarzy odbyło się zebranie Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” (MKK) w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jego celem było podsumowanie działalności od 2018 roku oraz wybory władz MKK.

Galeria
Rozmowa z Henrykiem Sikorą - przewodniczącym Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
W dniach 22-23 maja 2023 r. w Warszawie odbyło się XXIX Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” (KSK).
Krajowa Sekcja Kolejarzy zrzesza 23 645 członków związku, pracowników spółek Grupy PKP i jednostek organizacyjnych funkcjonalnie powiązanych z infrastrukturą oraz transportem kolejowym. Tworzy ją 7 regionalnych sekcji kolejarzy oraz komisje zakładowe I międzyzakładowe z regionów w których nie działają regionalne bądź międzyregionalne sekcje kolejarzy.

Galeria
18 maja 2023 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Spółki pod przewodnictwem Pana Ireneusza Merchel, prezesa PLK ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PLK.
Sekcję Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Henryk Sikora, Piotr Pazera i Roman Kowalski.

15 maja 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa. Wzięli w nim udział przedstawiciele:
 • strony rządowej, reprezentowanej przez Andrzeja Bittela, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
 • Związku Pracodawców Kolejowych, reprezentowanego m. in. przez Krzysztofa Mamińskiego, prezesa ZPK,
 • związków zawodowych (Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentował Henryk Sikora).
   
11 maja 2023 r. w siedzibie sekcji odbyło się pierwsze zebranie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w kadencji 2023-2028.
Rada omówiła najważniejsze sprawy, którymi aktualnie zajmuje się związek. Najwięcej dyskusji wzbudziła sprawa podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PLK. Przewodniczący sekcji przekazał informacje o przebiegu dotychczasowych rozmów z Zarządem oraz z posiedzenia Rady Nadzorczej PLK, gdzie sprawa podwyżek była także omawiana.

Galeria
2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści